LOA DI ĐỘNG

5,890,000 đ

5,590,000 đ

17,000,000 đ

22,000,000 đ

12,000,000 đ

Liên hệ: (028)62 816 816

Công suấtt:3800W/Max
Mid: 12cm x 2
Treble: 10cm x 2
Trôû khaùng: 4~8 Ohm
Ñoä nhaïy: 89dB/1W/1m
Taàn soá: 30~20 Khz
Bluetooth: 10m - 15 m
Bình aéc quy: 4h - 6h
Micro: UHF xa 70m -100m

19,900,000 đ

Liên hệ: (028)62 816 816

Liên hệ: (028)62 816 816

Liên hệ: (028)62 816 816

Liên hệ: (028)62 816 816

Liên hệ: (028)62 816 816

Liên hệ: (028)62 816 816

Liên hệ: (028)62 816 816

Liên hệ: (028)62 816 816

Liên hệ: (028)62 816 816

Liên hệ: (028)62 816 816

Liên hệ: (028)62 816 816